พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

การขอวีซ่า

การขอวีซ่า

นักท่องเที่ยวที่เป็นพลเมืองจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าฮ่องกง และสามารถพำนักอยู่ในฮ่องกงได้ไม่เกินจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ผู้ที่ต้องการพำนักเกินเวลาที่กำหนดจะต้องขอวีซ่าจากสถานกงสุลจีนอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนออกเดินทาง โดยทำเรื่องขอวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าเมืองจาก สถานกงสุลหรือสถานทูตจีน ใกล้บ้านคุณ

 

สัญชาติ (ดินแดน) อื่น / ประเภทเอกสารเดินทาง ระยะเวลาในการพำนักแบบไม่ต้องขอวีซ่า  
อินโดนีเซีย 30 วัน  
มาเลเซีย 90 วัน  
ฟิลิปปินส์ 14 วัน  
สิงคโปร์ 90 วัน  
ไทย 30 วัน

 

ส่วนสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น สามารถตรวจสอบวีซ่าและข้อกำหนดในการเข้าเมืองได้ ที่นี่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ เว็บไซต์แผนกตรวจคนเข้าเมือง ฮ่องกง

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.