• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Xa Công (Che Kung) ở Hồ Chung

Nằm giữa rừng cây phong thủy tại Tân Giới thuộc Hồng Kông, Đền Che Kung thờ vị tướng thời Nam Tống (1127 – 1279) có tên Xa Công.


Thông tin

Địa chỉ

Ho Chung Road, Sai Kung, New Territories
Xem bản đồ
  • Ho Chung Road, Sai Kung, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.