Hong Kong Asia's World City

Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

Chúng tôi khuyên du khách nên mua bảo hiểm du lịch trước khi đến Hong Kong. Ngoài ra, hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm du lịch của bạn về phạm vi bảo hiểm trong trường hợp khẩn cấp 24 giờ và số liên hệ. Khi bạn ở Hong Kong, giữ hồ sơ bảo hiểm cũng như đường dây nóng của công ty bảo hiểm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ, một số công ty bảo hiểm yêu cầu chứng từ của bệnh viện, cảnh sản hoặc các giấy tờ hợp lệ khác để giải quyết khiếu nại.