Hong Kong Asia's World City

วิวอ่าว

อ่าววิคตอเรียเป็นจุดเริ่มต้นของฮ่องกง น้ำลึกที่คั่นระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนคือแหล่งจับปลาของหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบัน อ่าวนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการดำเนินชีวิตของเมือง และยังเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์เมืองที่งดงามเป็นเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น