เพงเชา

ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแค่เกาะในชนบท จากนั้นเพงเชาได้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของฮ่องกงในช่วงปีทศวรรษ 70 และ 80 แต่ต่อมาเกาะนี้ก็กลับสู่รูปแบบเดิมอย่างรวดเร็วเหมือนตื่นจากฝัน ตอนนี้คงเหลือเพียงโรงงานที่ถูกทิ้งร้าง โรงภาพยนตร์ว่างเปล่า วัดวาชนบท และวิถีชีวิตที่ต้องไม่รีบเร่งอีกต่อไป

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น