Hong Kong Asia's World City

มาเยือนที่นี่

ท่าเรือที่เชื่อมโยงฮ่องกงกับนานาประเทศในโลกมาช้านาน ทำให้ฮ่องกงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เพราะแต่ปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานระดับเวิลด์คลาสที่เชื่อมโยงเมืองแห่งนี้กับส่วนอื่นๆ ของโลกทำให้นักเดินทางสามารถเลือกเดินทางเข้าและออกฮ่องกงได้หลายวิธี

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น