Hong Kong Asia's World City

การตรวจคนเข้าเมือง

โดยทั่วไป ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงทุกคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อยหนึ่งเดือนนับจากช่วงเวลาที่ต้องการพำนักในฮ่องกง อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ออกให้กับคนไร้สัญชาติจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยสองเดือนนับจากช่วงที่ต้องการพำนัก โปรดติดต่อแผนกตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยส่วนใหญ่ ประชาชนผู้ถือสัญชาติของหลายประเทศไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าฮ่องกงในกรณีที่เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ได้ตั้งแต่เจ็ดวันถึง 180 วัน โดยขึ้นอยู่กับสัญชาติ หากคุณไม่แน่ใจในสถานะของคุณ โปรดตรวจสอบกับ สถานกงสุลหรือสถานทูตจีน นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าได้ที่ เว็บไซต์แผนกตรวจคนเข้าเมือง

 

บัตรผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
บัตรผ่านนี้เป็นกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ลดขั้นตอนลงสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยและถือหนังสือเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าฮ่องกงโดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าเมือง ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

เกณฑ์ในการพิจารณา:

  • คุณจะต้องมีความจำเป็นจริงๆ ในการมาฮ่องกงบ่อยครั้ง และ
  • คุณจะต้องมาฮ่องกงสามครั้งขึ้นไป (ไม่รวมถึงการแวะก่อนเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่หรือมาเก๊า) ภายใน 12 เดือนก่อนสมัคร หรือ
  • หัวหน้าแผนกตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเห็นชอบว่าการเข้าเมืองของคุณนำมาซึ่งผลประโยชน์มากมายแก่ฮ่องกง

ผู้ถือบัตรผ่านอาจใช้เคาน์เตอร์ในส่วนของผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงเป็นทางผ่านเข้าเมืองได้

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรผ่านนี้และดาวน์โหลดใบสมัคร สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์แผนกตรวจคนเข้าเมือง.

 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เดินทางบ่อย
ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงบ่อยๆ สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คุณผ่านเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วได้แล้ว

เกณฑ์ในการพิจารณา:

1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามที่จำเป็น และวีซ่าแบบเดินทางเข้าออกหลายครั้ง
3. มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: บัตรผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  • บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC ที่มีอักษร ‘HKG’ พิมพ์อยู่ด้านหลัง
  • บัตรสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกงบ่อยๆ
  • บัตรสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์สายการบินโดยสายการบินที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกให้ (โปรดสอบถามกับทางสายการบินของคุณ)
4.

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น:

  • มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าเมืองหรือใบอนุญาตเข้าเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  • เดินทางมายังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางอากาศผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกงไม่น้อยกว่าสามครั้งภายใน 12 เดือนก่อนยื่นสมัครขอใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5. ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 

นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถใช้ Frequent Visitor e-Channels ได้ ณ จุดควบคุมทุกแห่ง

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อการใช้งาน Frequent Visitor e-Channels

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น