Hong Kong Asia's World City

ด่านศุลกากร

ผู้ที่มาเยือนฮ่องกงทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบจากด่านศุลกากรและแจ้งสินค้าอุปโภคที่ต้องเสียภาษีเนื่องจากเกินโควตาปลอดภาษี ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้าอุปโภคที่ต้องเสียภาษี และมาตรการยกเว้นภาษี ล่าสุด

ข้อควรจำ:

  • นำเข้าและส่งออกรายการต้องห้าม/ที่ควบคุมที่พบ รวมทั้งยาอันตราย อาวุธปืน อาวุธ สัตว พืช สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อสัตว์ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง
  • การนำเข้าหรือส่งออกสิ่งของเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตถูกต้องหรือได้รับการรับรองล่วงหน้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
  • แม้ว่าจะทำได้ตามกฎหมายในบางประเทศ แต่อุปกรณ์ป้องกันตัวหลายอย่าง เช่น สเปรย์ "ข้าวโพด" หรือปืนไฟฟ้าถือว่าขัดกฎหมายของฮ่องกง
  • บุคคลที่เข้าหรือออกจากฮ่องกงต้องสำแดงหรือเปิดเผยการถือครองสกุลเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือผู้ถือที่มีมูลค่ารวมเกิน HK$120,000 ต่อกรมศุลกากรและสรรพสามิต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2018

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์กรมศุลกากรและสรรพสามิต เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำเป็น โปรดทำปฏิบัติตามคำแนะนำที่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง กำหนดไว้

ความปลอดภัยในสนามบิน
ผู้โดยสารทุกคนที่ออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงจะต้องแสดงใบผ่านขึ้นเครื่องและเอกสารเดินทางแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน ณ อาคารตรวจคนเข้าเมืองขาออก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

กระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง
ผู้โดยสารขาออกและผู้ที่รอเปลี่ยนเครื่องควรรู้ว่า สนามบินนานาชาติฮ่องกงได้นำมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเิติมมาบังคับใช้แล้ว

ผู้โดยสารจะต้องไม่นำวัตถุปลายแหลมหรือของมีคม เช่น มีด คัตเตอร์ กรรไกร ใบมีดโกนหรืออุปกรณ์ตัดหั่นในครัวเรือนไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง โปรดเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ในกระเป๋าสัมภาระเช็คอิน

ข้อจำกัดนี้ยังรวมไปถึงของเหลว เจลและสเปรย์พกพาที่จะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตรและใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดปากขนาดความจุไม่เกินหนึ่งลิตร (ผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้เพียงหนึ่งถุงเท่านั้น)

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

เคล็ดลับสำหรับผู้มาเยือน
ผู้โดยสารจำนวนมากมารอต่อเครื่องหรือแวะในฮ่องกงหลังจากไปเยือนประเทศอื่น  เนื่องจากตัวบทกฎหมายในประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกัน วัตถุบางอย่างที่อาจถูกกฎหมาย ณ ต้นทางหรือปลายทาง อาจถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายในฮ่องกงก็เป็นได้

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของประเภทต่างๆ ที่ผิดกฎหมายในฮ่องกง รวมไปถึงคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสนามบินได้ที่นี่

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น