Hong Kong Asia's World City

สุขอนามัยในที่สาธารณะ

สุขอนามัยในที่สาธารณะ

หลักปฏิบัติและกฎหมายเกี่ยวกับสุขอนามัยในที่สาธารณะของเมืองบางข้อ ได้แก่

• ห้ามรับประทานหรือดื่มขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่ในฮ่องกง

• ฮ่องกงมีกฏข้อห้ามเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่มีต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงการเสียค่าปรับ $1,500 หากทิ้งขยะหรือถ่มน้ำลาย ดูข้อบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะได้ ที่นี่

• นอกจากนี้ฮ่องกงยังคงรักษามาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี คุณจะพบห้องน้ำสาธารณะและเจลล้างมือในบริเวณที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แวะเวียนและในช็อปปิ้งมอลล์ ค้นหาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งในฮ่องกงได้ ที่นี่

โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้มหานครระดับโลกของเอเชียแห่งนี้สวยงาม

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น