Hong Kong Asia's World City

รู้จักฮ่องกง

ค้นหาทุกอย่างที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับมหานครแห่งนี้ เมืองที่มีประชากรราวเจ็ดล้านคนบชายฝั่งทะเลจีนใต้ ทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าติดตาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือความเป็นตะวันออกที่ผสมผสานกับตะวันตก

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น